همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۱ تا ۸ آبان ۱۳۸۱ توسط انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید