نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources

نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۰ توسط در شهر قم برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی