نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده

نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده

نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ تا ۲۷ آبان ۱۳۸۸ توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در شهر تهران برگزار گردید.


مباحث علمی کنفرانس:

1- ملاحظات ژئوتکنیکی
1-1 طراحی ساختمانها در نزدیکی گسلها
1-2 ناپایداریهای ژئوتکنیک لرزه ای :
- روانگرایی
- زمین لغزش و سنگریزش
- فرونشست
- گسلش
1- 3 ضوابط پی بر روی سطح شیبدار

2- گروه بندی ساختمانها
2-1 بر حسب اهمیت آنها
2-2 بر حسب شکل آنها
2-3 بر حسب سیستم سازه ای آنها

3- روشهای تحلیل ساختمانها در برابر نیروی زلزله
3-1 تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی
3-2 تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی
3-3 میزان مشارکت بار زنده در محاسبه نیروی جانبی زلزله

4- روابط مربوط به زمان تناوب اصلی نوسان (T)

5- ضریب رفتار سیستمهای مختلف ساختمانی (R)
5-1 ترکیب سیستمها در پلان
5-2 ترکیب سیستمها در ارتفاع

6- نیروی جانبی ناشی از زلزله
6-1 در ارتفاع ساختمان
6-2 در پلان ساختمان

7- اثر پیچش در ساختمان

8- پهنه بندی لرزه ای

9- شتاب مبنای طرح برای پهنه های مختلف

10- طبقه بندی نوع زمین

11- ضریب بازتاب ساختمان
11-1 طیف طرح استاندارد
11-2 طیف طرح ویژه ساختگاه

12- ویِژگیهای شتاب نگاشتها و مقیاس کردن آنها

13- زلزله سطح بهره برداری

14- تغییرمکان جانبی نسبی طبقات

15- اثر

16- دیافراگمها و نیروی جانبی مؤثر بر آنها

17- سختی مؤثر سازه های بتنی (ترک خوردگی مقاطع)

18- اعضای غیرسازه ای، قطعات الحاقی، تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و برقی

19- سازه های غیرساختمانی

20- ساختمانهای با مصالح بنایی غیرمسلح
20-1 محدودیتها
20-2 بازشوها
20-3 دیوارهای سازه ای و غیر سازه ای
20-4 کلاف بندی افقی و قائم
20-5 سقفها، نماسازی و خرپشته

21- ساختمانهای با مصالح بنایی مسلح

22- روشهای کاربردی طراحی بر اساس عملکرد

23- بهینه سازی هزینه و ایمنی در طراحی لرزه ای سازه هامقالات پذیرش شده در نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده