نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک

نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک

نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۴ توسط در شهر تهران برگزار گردید.