چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

4th Electric Power Generation Conference

چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق