اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق

اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق

اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در شهر قزوین برگزار گردید.


محورهای موضوعی کنفرانس

 • برنامه ریزی توسعه نیروگاهها
 • بهره برداری نیروگاهها
 • تعمیرات نیروگاهها
 • تولیدات پراکنده
 • شیمی و مواد
 • کنترل، حفاظت، ابزار دقیق و اتوماسیون
 • ماشین های الکتریکی
 • محیط زیست
 • بازار برق
 • مدیریت
 • سایر زمینه های مرتبط

اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق