هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه

هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه

Eighteenth Electric Power Distribution Conference in Kermanshah

هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسین برق ایران در شهر کرمانشاه برگزار گردید.


محورها ی اصلی کنفرانس :

-  تلفات در شبکه های توزیع
- طراحی شبکه های توزیع
- بهره برداری شبکه های توزیع
- کیفیت توان
- اتوماسیون شبکه های توزیع
- مدیریت مصرف باروهدفمند سازی یارانه هادرصنعت برق
- اثرات ریزگرد ها برتجهیزات شبکه های توزیع
- تولید پراکنده وانرژی های نو
- فناوری اطلاعات و GIS درسیستم های توزیع
- افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
- مطالعات اقتصادی واجتماعی ومحیط زیست
- چشم انداز خصوصی سازی در شبکه های توزیع
- حفاظت وایمنی در شبکه های توزیع
- توانمند سازی نیروی انسانی
- تجزیه و تحلیل علمی حوادث در شبکه های توزیع

محورهای فرعی کنفرانس:

 تلفات شبکه های توزیع
- مدلسازی ومحاسبات تلفات
- کاهش تلفات در شبکه واجزاء آن
- طراحی نوین شبکه های توزیع درجهت کاهش تلفات
- نقش فرسودگی وعمرتجهیزات برروی تلفات شبکه های توزیع
- برآورد بار

 طراحی شبکه های توزیع
- بهینه سازی شبکه های توزیع
- بهینه سازی در تجهیزات شبکه های توزیع
- روش های پیشرفته طراحی درشبکه های توزیع
- شبکه های توزیع و شهرسازی
- بهره برداری شبکه های توزیع
- شیوه های جدید توسعه ،طراحی، تعمیر ونگهداری شبکه های توزیع
- قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
 
 بهره برداری مناسب در شبکه های توزیع

- بهینه سازی واستاندارد سازی روشنایی معابر
- نقش ادوات پیشرفته دربهبود بهره برداری  شبکه های توزیع
- فرسودگی وعمر تجهیزات توزیع بر روی بهره برداری شبکه های توزیع
- نقش تخصصی نیروی انسانی در بهبود بهره برداری در شبکه های توزیع

کیفیت توان در شبکه های توزیع
- روش های اندازه گیری کیفیت توان
- روش های بهبود کیفیت توان
- پارامترهای موثر وجدید کیفیت توان
- استانداردهای کیفیت توان

 اتوماسیون شبکه های توزیع
- روش های مانیتورینگ پست ها و شبکه های توزیع
- مانور اتوماتیک شبکه های توزیع
- کنترل دیسپاچینگ وشبکه های توزیع
- مکانیزاسیون شبکه های توزیع
- برق هوشمند

 مدیریت مصرف بار وهدفمندسازی یارانه ها در صنعت برق
- بهینه سازی الگوی مصرف
- راهکارهای الگوی مصرف
- شیوه های جدید در مدیریت مصرف برق
- نقش تعرفه ها در الگوی مصرف ومدیریت بار
- ارائه نتایج وتجارب موثر در مدیریت مصرف

 اثرات ریز گردها بر تجهیزات شبکه های توزیع
- نقش ریزگردها در افزایش خاموشی
- نقش ریزگردها در افزایش تلفات
- نقش ریزگردها در فرسودگی تجهیزات شبکه
- تاثیر ریزگردها برعملکرد وبهره برداری

  نقش شبکه های هوشمند در شبکه های توزیع
- نقش شبکه های هوشمند در کنترل خاموشی ها
- استفاده ازشبکه های هوشمند درجهت بهبود بهره برداری
- آینده شبکه های هوشمند و کاهش هزینه های نگهداری شبکه
- نقش شبکه های هوشمند وکاهش هزینه های نگهداری شبکه
- نقش شبکه های هوشمند درانتقال اطلاعات

 تولید پراکنده وانرژی های نو
- سیستم های فتوولتائیک،نیروگاه های حرارتی خورشیدی ،انرژی زمین گرمایی،پیل های سوختی وموارد دیگرانرژی های نو وچگونگی اتصال آن ها به شبکه
- سرمای گذاری بخش دولتی وخصوصی درانرژی های نو وتولید پراکنده
- استراتژی استفاده از انرژی های نو در کشور
- استفاده از انرژی های نو در مناطق روستایی

 فناوری ها واطلاعات GIS درسیستم های توزیع
- نقش ITوGIS در ارائه خدمات بهینه به مشترکین برق وجلب رضایت آن ها
- نقش  ITوGIS دربرنامه ریزی بخش های مختلف توزیع برق
- نقش  ITوGIS درکاهش هزینه های توزیع
- نقش  ITوGIS درافزایش بهره وری
- بسترهای مناسب استفاده از ITوGIS درشبکه های توزیع
- نقش وجایگاه IT درتمرکز زدایی وخصوصی سازی

 افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
- افزایش قابلیت اطمینان وتاثیر آن برپروفایل ولتاژ
- افزایش قابلیت اطمینان وتاثیر آن بر بهبود ضعف ولتاژ
- افزایش قابلیت اطمینان وتاثیر آن بر بهبود بهره برداری

 مطالعات اقتصادی واجتماعی ومحیط زیست در شبکه های توزیع
- نقش مدیریت دانش و برنامه ریزی در شبکه های توزیع
- بازار برق وخصوصی سازی در شبکه های توزیع
- گردش نقدینگی از فروش تا وصول در شرکت های توزیع
- روش های پیش گیری برق های غیر مجاز
- شبکه های توزیع ،محیط زیست و توسعه پایدار
- نقش بخش خصوصی در عملکرد شرکت های توزیع

 چشم انداز خصوصی شرکت های توزیع
- بستر های لازم جهت خصوصی سازی شرکت های توزیع
-استفاده از الگوهای مناسب داخلی و خارجی در زمینه خصوصی سازی شرکت های توزیع

 حفاظت و ایمنی در شبکه های توزیع
- طراحی و ساخت تجهیزات حفاظتی
- طراحی سیستم های حفاظتی
- هماهنگی رله های حفاظتی
- ایمنی وحریم در شبکه های توزیع
- شبکه های توزیع دربحران و زلزله
- حفاظت شبکه های توزیع اداری تولید پراکنده

 توانمندسازی نیروی انسانی
- الگوهای مناسب در بهبود بهره وری نیروی انسانی
- نقش تخصص نیروی انسانی در بهره وری

 تجزیه وتحلیل علمی حوادث در شبکه های توزیع
- چگونگی کاهش حوادث با استفاده از تکنولوژی های نو
- چگونگی کاهش حوادث با استفاده ازآموزش پرسنل
- راه های مختلف فنی ومهندسی جلوگیری از حوادث و روش های تقلیل آن ها

 


 

سایر دوره های این کنفرانس

اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۰)

دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۱)

سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۲)

چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۳)

پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۴)

ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۵)

هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۱)

هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۲)

نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۳)

دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۴)

یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۵)

دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۶)

سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۷)

چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۸)

پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۹)

هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۹۱)

بیستمین کنفرانس توزیع برق (۱۳۹۴)