چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

14th Electric Power Distribution Conference

چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


محورهای اصلی و زیر محورهای کنفرانس چهاردهم

طراحی شبکه های توزیع
بهره برداری از شبکه های توزیع
بهینه سازی شبکه های توزیع
تجهیزات شبکه های توزیع
اتوماسیون و مکانیزاسیون شبکه های توزیع
مدیریت بار
راهکارهای الگوی مصرف
سیستم خدمات مشترکین و حقوق مشتریان
کیفیت برق در شبکه های توزیع
مطالعات اقتصادی و اجتماعی در سیستم های توزیع
نقش نیروی انسانی در سیستم های توزیع
تجدید ساختار و بازار برق در سیستم های توزیع
مدیریت و برنامه ریزی در سیستم های توزیع
قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
حفاظت، ایمنی و حریم در شبکه های توزیع
بهینه سازی و استاندارد سازی روشنایی معابر
شبکه های توزیع و محیط زیست و توسعه پایدار
انرژی های نو
تلفات در شبکه های توزیع
مخابرات دیتا در شبکه های توزیع
سیستم های اندازه در شبکه های توزیع
شبکه های توزیع و بحران زلزله
بهبود شبکه های توزیع در مناطق کویری
بررسی میزان مقاومت تجهیزات مختلف توزیع در مناطق کویری
محافظت از تجهیزات توزیع در مناطق کویری
توسعه تکنولوژی تخمین عمر باقیمانده سازه های بتنی و تجهیرات غیر فلزی دیگر در مناطق کویری
توسعه تکنولوژی تخمین عمر باقیمانده تجهیزات در معرض خستگی، خوردگی و سایش
وسعه تکنولوژی افزایش عمر قطعات فلزی و غیر فلزی در مناطق کویری
طراحی و ساخت سیستم های مورد نیاز جهت افزایش عمر تجهیزات توزیع
تجزیه و تحلیل زوال اجزاء غیر فلزی مورد استفاده در صنعت برق شامل مقره ها، تیرهای بتنی، و... و ارائه روش های اصلاحی مناسب
مدیریت منابع توزیع در تامین برق کشاورزی (منطقه جنوبشرق)
نقش فناوری اطلاعات در سیستم های توزیع
راهکارهای پیشگیری از سرقت انرژی و تجهیزات توزیع
نقش بخش خصوصی در عملکرد شرکتهای توزیع
شبکه های توزیع و شهرسازی
شبکه های توزیع برق برای حمل و نقل درون شهری
استاندارد و زیباسازی شبکه و پست های درون شهری توزیع برق
مسائل حقوقی شرکت های توزیع
نقش مدیریت دانش و برنامه ریزی
برنامه ریزی آموزشی مدیران و پرسنل شرکت های توزیع انرژی الکتریکی

طراحی شبکه های توزیع

1. روشهای پیشرفته طراحی شبکه های توزیع
2. نقش طراحی مناسب در کاهش هزینه ها
3. طراحی نوین شبکه های توزیع در کاهش تلفات
4. طراحی مناسب و ساخت و اجزاء شبکه های توزیع با هزینه مناسب
5. ابداع و معرفی نرم افزارهای مدرن در طراحی شبکه های توزیع همراه با مطالعات موردی

بهره برداری از شبکه های توزیع

1. بهره برداری مناسب از شبکه های توزیع
2. نقش ادوات پیشرفته در بهبود بهره برداری شبکه های توزیع
3. ابداع و معرفی نرم افزارهای مدرن در بهره برداری شبکه های توزیع

اتوماسیون و مکانیزاسیون شبکه های توزیع
1. اتوماسیون صنعتی در توزیع برق

انرژیهای نو
1. زمینه های سیاست گذاری و ارائه راهبردهای مناسب جهت استفاده از انرژی های نو شامل:
 استراتژی استفاده از انرژی های نو در کشور
 روش های سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در انرژی های نو
 راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی با استفاده از انرژی های نو به جای سوخت های فسیلی
 استفاده از انرژی های نو در مناطق روستایی

2. سیستم های فتوولتائیک شامل:
 فن آوری سلول های فتو ولتائیک
 کاربرد سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه
 کاربرد سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه
 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم های فتوولتائیک

3. نیروگاه های حرارتی خورشیدی شامل:
 نیروگاه های خورشیدی سهموی خطی
 نیروگاه های خورشیدی دریافت کننده مرکزی
 نیروگاه های متمرکز کننده نقطه ای با موتور استرلینگ
 نیروگاه های خورشیدی دودکشی
 فن آوری ساخت قطعات نیروگاه های حرارتی خورشیدی
 ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه های حرارتی خورشیدی

4. انرژی باد شامل:
 بررسی پتانسیل انرژی باد در ایران
 فن آوری ساخت قطعات توربین های بادی
 طراحی نیروگاه های توربین های بادی
 سیستم های ترکیبی توربین باد، دیزل و فتوولتائیک
 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی باد

5. انرژی زمین گرمایی شامل:
 بررسی پتانسیل انرژی گرمایی در کشور
 فن آوری نیروگاه های انرژی زمین گرمایی
 ارزیابی فنی و اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی

6. پیل های سوختی شامل:
 فن آوری های مختلف پیل های سوختی
 کاربرد پیل های سوختی
 ارزیابی فنی و اقتصادی پیل های سوختی

7. موارد دیگر انرژی های نو شامل:
 زیست توده
 ذخیره سازی انرژی
 فن آوری تولید هیدروژن
 نیروگاه های برق آبی کوچک
 انرژی اقیانوس (امواج، جزر و مد و...)
 استخرهای خورشیدی

نقش فناوری اطلاعات در سیستم های توزیع
نقش IT در ارائه خدمات بهینه به مشترکین برق و جلب رضایت آنها
اتوماسیون صنعتی در توزیع برق
نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در واحدهای مختلف توزیع برق
نقش و جایگاه IT در تمرکززدایی، آزادسازی و خصوصی سازی
کاربردهای پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز سیستمهای توزیع
کاربرد تجارت الکترونیک
عوامل موثر در بسترسازی استفاده بهینه از IT (ساختاری-فرهنگی-آموزشی)
نقش فن آوری اطلاعات در آموزش کارکنان (E-Learning)
کاربرد سیستم های هوشمند در شیکه های توزیع
شبکه های ارتباطی، اینترنت و اینترانت
نقش IT در برنامه ریزی استراتژیک واحدهای مختلف توزیع برق
نقش فن آوری اطلاعات در ساختار سازمان
نقش IT در افزایش بهره وری
نقش IT در کاهش هزینه ها در واحدهای مختلف توزیع برق

سایر دوره های این کنفرانس

اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۰)

دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۱)

سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۲)

چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۳)

پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۴)

ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۵)

هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۱)

هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۲)

نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۳)

دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۴)

یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۵)

دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۶)

سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۷)

پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۹)

هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۹۱)

هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه (۱۳۹۲)

بیستمین کنفرانس توزیع برق (۱۳۹۴)مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق