سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

13th Electric Power Distribution Conference

سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان در شهر رشت برگزار گردید.


محورهای مقالات کنفرانس:
 · استقلال شرکت های توزیع(محور ویژه)

محورهای اصلی کنفرانس:
· تلفات شبکه های توزیع
· مدیریت مصرف
· برنامه ریزی و بهره وری در شرکت های توزیع
· ایمنی
· طراحی و بهینه سازی و افزایش کارآیی تجهیزات در شبکه های توزیع
· تعمیرات و بهره برداری و کیفیت توان
· مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در شرکتهای توزیع
· خدمات مشترکین و فناوری اطلاعات
· برق، محیط زیست و معماری شهرها
· کنترل، حفاظت و اندازه گیری در شبکه های توزیع
· بررسی نتایج کنفرانس ها، تحقیقات و مدلهای ارزیابی در عملکرد شرکتهای توزیع
· بازار برق

سایر دوره های این کنفرانس

اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۰)

دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۱)

سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۲)

چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۳)

پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۴)

ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۷۵)

هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۱)

هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۲)

نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۳)

دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۴)

یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۵)

دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۶)

چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۸)

پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۸۹)

هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (۱۳۹۱)

هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه (۱۳۹۲)

بیستمین کنفرانس توزیع برق (۱۳۹۴)مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق