سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور

سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور

پوستر سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور

سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۲ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- ایجاد انگیزه و امید در دانشجویان  جهت تلاش  بیشتر و بهتر در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی
- فراهم نمودن زمینه هم اندیشی و هم افزایی دانشجویان و تشکل های علمی دانشجویی
- ایجاد فرصت مناسب کسب تجربه سازماندهی و مدیریت فعالیت های علمی پژوهشی برای دانشجویان
- ترویج دانش و توسعه مهارت کارآفرینی در دانشجویان رشته های مختلف و جامعه دانشگاهی
- تعامل بهتر استادان، دانشجویان و کارآفرینان به منظور توسعه و پیشرفت دانش و مهارت کارآفرینی