اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

01st Student Conference of Entrepreneurship

اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۰ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور