دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

2nd International Conference on Electronic Municipality

دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
- نوآوری و شکوفایی در استقرار و تثبیت مدیریت واحد شهری با تکیه بر فناوری اطلاعات
- توسعه ملی و داشتن جامعه مدرن در سایه تفکر و اقدامات الکترونیکی
 

محورهای کنفرانس
- ضرورت کاربرد ICT در ارائه خدمات شهری
- بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت و خدمات شهری
- بررسی و ارائه مدلهای موفق شهرداری الکترونیکی در ایران و سایر کشورها
- مدیریت الکترونیکی، شهرداری الکترونیکی و شهروند الکترونیکی
- امنیت اطلاعات در شهرداری الکترونیکی
- نقش آموزش الکترونیکی در انضباط اجتماعی
- استانداردها و زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز در شهرداری الکترونیکی
- چالشهای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در شهرداریها
- قابلیتهای کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
- مدیران و فناوری اطلاعات
- نقش افراد در سازمانهای فناوری اطلاعات
- نقش فناوری اطلاعات در تعامل بهینه بانکها ، بنگاههای اقتصادی ، تامین اجتماعی ، بیمه ها ، مراکز خدماتی و شهرداریها
- سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS) و کاربردهای آن در مدیریت شهری
- ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیکی برای شهرهای کوچک و مشکلات اجرایی شهرداری الکترونیکی در شهرهای بزرگ
- مدیریت فناوری اطلاعات در شهرداریها و آشنایی با استانداردهای مربوطه
- سرویسهای الکترونیکی (E-Service) در ارائه خدمات شهری
- نقش شهرداریهای الکترونیکی در توسعه و تحقق دولت الکترونیکیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی