اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

1st International Conference on Electronic Municipality

اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ تا ۲۵ مهر ۱۳۸۶ توسط سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی