کنفرانس دانشگاه الکترونیکی

کنفرانس دانشگاه الکترونیکی

کنفرانس دانشگاه الکترونیکی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ تا ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط شرکت طاپکو در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس عبارتند از:
تحقق دانشگاه های مجازی
آشنایی با شاخص های ارزیابی جهانی وبی دانشگاهها
ارتقاد رتبه وبی دانشگاههای ایران در جهان
آشنایی با دانشگاههای الکترونیکی در کشورهای پیشرفته
توسعه آموزش الکترونیکی برای همه

محورهای ارائه مقاله کنفرانس عبارتند از:
تحقق و توسعه دانشگاههای مجازی
دانشگاه الکترونیکی در کشورهای پیشرفته
اتوماسیون و سیستم های جامع دانشگاهی
آزمون الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی
تولید محتوای الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزش LMS و LCMS
دانشجو و شهروند الکترونیکی
دبیرخانه الکترونیکی در دانشگاه
شاخص های جهانی دانشگاه الکترونیکی
شاخص های وبی در رتبه بندی جهانی دانشگاه ها
چالش ها و موانع فراروی دانشگاه الکترونیکی