ششمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

ششمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

6th annual electrochemistry seminar of iran

ششمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۹ تا ۱۹ مهر ۱۳۸۹ توسط انجمن الکتروشیمی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.


محورهای همایش:
الکتروشیمی سطح
سینتیک و ترمودینامیک واکنشهای الکتروشیمیایی
کوانتم مبتنی بر الکتروشیمی
بیو الکتروشیمی
تبدیل و ذخیره انرژی شیمیایی
الکتروشیمی و علم مواد
سنتز الکتروشیمیایی مواد آلی و معدنی
فوتو الکتروشیمی
الکتروشیمی تجزیه‌ای
نانو الکتروشیمی
الکتروشیمی و محیط زیست
خوردگی
آموزش الکتروشیمی