سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی

سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی

سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ تا ۵ دی ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در شهر تهران برگزار گردید.


با توجه به رشد کمی و کیفی آموزش الکترونیکی طی سالیان گذشته و ضرورت هرچه بیشتر در به کارگیری این شیوه نوین آموزشی در دانشگاهها و سازمانهای آموزشی کشور به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی در موارد مرتبط با آموزش الکترونیکی سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی در تاریخ ( 4 و 5 دی ماه هزارو سیصدوهشتادوهفت) در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد گردید.

محورهای کنفرانس:

 • ابزارها و روشهای فناورانه در آموزش الکترونیکی
 • استانداردهای آموزش الکترونیکی ( محتوا ، سیستم، فرآیند)
 • نوآوریهای فناورانه در آموزش الکترونیکی
 • طراحی و معماری نوین سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی
 • موضوعات فرهنگی و اجتماعی آموزش الکترونیکی
 • طراحی آموزشی
 • تعامل، همکاری و تعلیم و  تربیت الکترونیکی
 • مورد کاوی در راهبردهای توسعه آموزش الکترونیکی
 • مورد کاوی در موانع و چالشهای توسعه آموزش الکترونیکی
 • سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی
 • مالکیت حقوق معنوی در آموزش الکترونیکی