دومین همایش آموزش الکترونیک

دومین همایش آموزش الکترونیک

02nd International Conference on E-learning

دومین همایش آموزش الکترونیک در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۳ تا ۲۱ بهمن ۱۳۸۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش آموزش الکترونیک