اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

1st Conference of Environmental Geology and Medicine

اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی