همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

پوستر همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۲ توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد البرز در شهر کرج برگزار گردید.


محورهای همایش:

- تبیین شاخص‌ها و مولفه‌های سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی
- سبک‌ها و الگوهای مصرف و اقتصاد مقاومتی
- سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی: موانع و تنگناها
- گسست نسلی؛ سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی
- عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی
- تأثیر و نقش خانوده در نوع سبک زندگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
- تأثیر رسانه ها  بر سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد مقاومتی و نقش آن در سبک زندگی
- جایگاه مقاومت فرهنگی در عرصه های اقتصادی
- نقش نهادهای اجتماعی در سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی
- نقش جوانان در سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی