نخستین همایش انجمن فناوریهای بومی ایران

نخستین همایش انجمن فناوریهای بومی ایران

نخستین همایش انجمن فناوریهای بومی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن فناوریهای بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید.