نخستین همایش انجمن فناوریهای بومی ایران

نخستین همایش انجمن فناوریهای بومی ایران

نخستین همایش انجمن فناوریهای بومی ایران در تاریخ ۱۸ اردبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۹ اردبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن فناوریهای بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید.