چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان، آذر ماه 97

چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان

Fourteenth Congress of Emergencies and Diseases of Children's Medicine

چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ توسط گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.