اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

1st National Conference on Electrical Energy Conservation

پوستر اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱ بهمن ۱۳۸۸ توسط شبکه برق منطقه ای خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی