دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مدیریت آموزشی
-        اصول مدیریت آموزشی
-        مدیریت آموزش عمومی
-        مدیریت آموزش عالی
-        کارکردهای مدیریت آموزشی
-        الزامات مدیریت آموزشی
-        فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی
-        سیاستگذاری آموزشی
-        مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی
-        نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی
-        نظام های طبقه بندی در مدیریت آموزشی
-        رهبری آموزشی
-        ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی
-        جامعه شناسی آموزش
-        روش های نوین آموزشی
-        اصول، نظریه ها و یافته های علمی آموزشی

سازمان های آموزشی
-        تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
-        مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
-         استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
-        آموزش و بهسازی منابع انسانی
-        مدیریت مالی سازمان های آموزشی
-        مدیریت آموزش کارکنان
-        عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
-        سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز
-        الزامات مدیریت آموزشی در سازمان
-        اصول مدیریت علمی در سازمان های آموزشی
-        تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
-        تاثیر مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت بر مدیریت آموزشی
-        ویژگی های محیط های آموزشی
-         مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
-         مدیریت آموزشی تطبیقی
-         نظام های نوین آموزشی
-         نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس
-         روش های فعال یاددهی و یادگیری

کیفیت آموزشی
-         راهکارهای بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی
-         مدیریت کیفیت آموزش
-         سنجش کیفیت آموزشی
-         سنجش اثربخشی آموزشی
-         سنجش محتوای آموزشی
-         تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت آموزشی
-         اعتبارسنجی سازمان های آموزشی
-         ارزیابی مدرسین
-         برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت

فناوری آموزشی
-         فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی
-         کلاس های غیرمتعارف
-         فناوری های نوین آموزشیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی