ششمین همایش ملی آموزش

ششمین همایش ملی آموزش

Sixth National Conference on Education

پوستر ششمین همایش ملی آموزش

ششمین همایش ملی آموزش در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- بهبود سطح کیفی فرآیند یاددهی - یادگیری
- ترویج فرهنگ پژوهشگری در دانشجویان
- اطلاع رسانی در مورد آخرین یافته های علمی در زمینه فن آوری های نوین آموزشی
- بسط دانش و به اشتراک گذاری تجارب موفق در طرح های کاربردی در حوزه آموزش و یادگیری
- شناسایی چالش ها و رویکردهای توسعه ای جهت ارتقاء کیفیت آموزش در کشور

 

محورهای همایش:

محققان محترم می توانند در زمینه سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش نیز نسبت به ارائه مقاله اقدام نمایند.

- روش های نوین آموزشی در علوم (فنی و مهندسی، پایه، انسانی) تربیت بدنی و هنر
- تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش
- آموزش و خلاقیت
- آموزش و فناوری اطلاعات
- آموزش و ارزشیابی
- آموزش و کارآفرینی
- آموزش فنی و حرفه ای
- تاثیر عوامل محیطی بر آموزش
- روش های نوین آموزش