پنجمین همایش ملی آموزش

پنجمین همایش ملی آموزش

The 5th National Conference On Education

پنجمین همایش ملی آموزش در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در شهر تهران برگزار گردید.


پنجمین همایش ملی آموزش با اهداف - بهبود سطح کیفی فرآیند یاددهی ، یادگیری، معرفی طرح های کاربردی در حوزه آموزش و یادگیری ، ترویج فرهنگ پژوهشگری در دانشجویان در تاریخهای 25 و 26 اردیبهشت ماه سال 92 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار خواهد شد.
محورهای همایش:
 - روش های نوین آموزشی در علوم (فنی و مهندسی، پایه، انسانی) تربیت بدنی و هنر
 - تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش
 - آموزش و خلاقیت
 - آموزش و فناوری اطلاعات
 - آموزش و ارزشیابی
 - آموزش و کارآفرینی
 - آموزش فنی و حرفه ای
 - تاثیر عوامل محیطی بر آموزش
 - روشهای نوین آموزش
محققان محترم می توانند در زمینه سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش نسبت به ارائه مقاله اقدام نمایند.