اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

The First International Conference on Econometrics

پوستر اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۱ تا ۹ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

اهداف همایش
1.آشنایی با آخرین تحولات در زمینه های نظری و کاربردی اقتصادسنجی و تبادل اندیشه پژوهشگران در این زمینه
2.جهت بخشیدن به پژوهش ها و تعمیق یافته های علمی _ پژوهشی دانشگاهیان و کاربردی نمودن آنها
3.ایجاد بستری مناسب برای تشکیل گردهمایی های علمی در مورد موضوعات اقتصادسنجی در سطوح بین المللی

محورهای همایش
1.قابلیت ها و محدودیت های روش های اقتصادسنجی
2.اقتصادسنجی فضائی
3.کاربرد مجموعه های فازی در اقتصادسنجی
4.اقتصادسنجی بیزین و کاربردهای روش های بیزین در اقتصادسنجی
5.اقتصادسنجی مالی
6.مدل های خرد و کلان
7.پیش بینی به کمک روش های اقتصادسنجی
8.شبیه سازی
9.سری های زمانی
10.داده های پانل
11.اقتصاد اطلاعات و اقتصادسنجی
12.مدل های تعادل عمومی
13.نظریه اطلاعات
14.مدل های چندسطحی

کمیته علمی
1.ذوالقرنین یوسف، دانشیار اقتصاد، دانشگاه upm مالزی
2.لا- سیو - هوک، دانشیار اقتصاد، دانشگاه upm مالزی
3.آنتونیو ماترو، استاد آمار، دانشگاه کیتی پسکارا
4.انریکو چیاوانلو،استادآمار،دانشگاه لچه ایتالیا
5.حمید ابریشمی، استاد اقتصاد، دانشگاه تهران
6.قدرت اله امام وردی، استادیار اقتصاد،دانشگاه آزاد واحد مرکز
7.کریم امامی، استادیار اقتصاد،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
8.بیژن بیدآباد، استادیار اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی
9.آرمان بیت الهی،استادیارآمار،دانشگاه ازاد واحد رودهن
10.احمد جعفری صمیمی، استاد اقتصاد، دانشگاه مازندران
11.تیمور رحمانی، دانشیار اقتصاد، دانشگاه تهران
12.هیرش سلطان پناه، استادیار مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد واحدسنندج
13.رضا غزال، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
14.عادل فاطمی،استادیار آمار،دانشگاه آزادواحد سنندج
15.کیانوش فتحی واجارگاه،استادیارآمار،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
16.محمدشریف کریمی، استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد واحدسنندج، دبیر علمی
17.تیمور محمدی، استادیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
18.حمید مصطفائی،استادیارآمار،دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال
19.محسن مهرآرا، استادیار اقتصاد، دانشگاه تهران
20.کامبیز هژبر کیانی، استاد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتیمقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها