اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی

پوستر اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 روان شناسی عمومی
- روانشناسی رشد
- روانشناسی تجربی
- روانشناسی تربیتی
 -روانشناسی اجتماعی
- روانشناسی فیزیولوژیک
- روانشناسی احساس و ادراک
- روانشناسی یادگیری
- روان سنجی
- شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم )
-  روانشناسی مشاوره و راهنمایی
- روانشناسی هوش و سنجش هوش
- روانشناسی پویایی گروه
- روانشناسی کودکان استثنایی
- روانشناسی جنایی
-  نوروپسیکولوژی
- ارزشیابی شخصیت
- تفکر و زبان
- اختلالات­ یادگیری
- روانشناسی­ بازی
- روانشناسی­ مدیریت
- آسیب­ شناسی­ اجتماعی
- اعتیاد­(­سبب­ شناسی­ و­ درمان­)
- روش­های­ مطالعه­ در­ روانشناسی و­­ سایر موضوعات مرتبط
 
روانشناسی اجتماعی
- روان شناسی سلامت اجتماعی در  ایران و جهان
- روان شناسی اجتماعی و دین
- روان شناسی شهری و محیط
- شناخت اجتماعی
- روان شناسی اجتماعی در سازمان
- روابط متقابل و نفوذ اجتماعی
- گروه های اجتماعی
 
روانشناسی بالینی
- اصول روانشناسی بالینی
- فیزیولوژی عمومی
- اعصاب و غدد
-  انگیزش و هیجان
-  آسیب شناسی روانی
- آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
-  روانشناسی مرضی
-  روان شناسی شخصیت
- بهداشت روانی
-  روانشناسی یادگیری
-  روان درمانی
- مسائل­ روانشناسی­ بالینی­
- و­سایر­ موضوعات­ مرتبط


رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
- بهداشت روانی و پیشگیری
 - ناکامی
-  تعارض و فشار روانی
-  جو عاطفی خانواده
- رفتار نابهنجار در محیط ارگانیک
- پارادایم های جدید در آسیب شناسی روانی و درمانی
- آسبب شناسی اختلال وسواس فکری
- جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
- اختلال در شخصیت
- مبانی زیستی عصبی رفتار
- روانشناسی اجتماعی
- پویایی گروه
- الگوهای فکری در روانشناسی کار
- رهبری و مدیریت گروه
- الگوسازی رفتاری
- هوش هیجانی EQ
- نارسایی های ذهنی
- اختلالات یادگیری
- کودکان استثنایی
- خانواده و زوج درمانی
- اضطراب
- مدیریت استرس
- بلوغ و بحرانهای آن
- روانشناسی تحول
- تاثیر تهاجم فرهنگی بر رفتار
- سایکوسوماتیک
- تاثیر روانگردان ها بر رفتار
- احساس و ادراک
- بارش مغزی و تفکر خلاق
- تاثیر تعلیم و تربیت بر رفتار
- گرایش های فلسفی و مکاتب بر رفتار
- تفکر منطقی
- علم النفس
- ایدئولوژی رفتار
- تاثیر رسانه های غربی بر رفتار و سایر موضوعات مطروحه در علوم تربیتی و روانشناسی در حوزه رفتار
 
رفتار در علم مدیریت و اقتصاد
 
رفتار فرد:
 - ماهیت رفتار سازمانی
- تفاوت فرهنگ ها در جهان
- مبانی رفتار فردی
-  ادراک و تصمیم گیری فردی
-  ارزشها
-   نگرش ها­ و رضایت شغلی
- مفاهیم اصلی انگیزش
-  انگیزش: مفاهیم و کاربردها
 
رفتار گروه:
- مبانی رفتار گروهی
-  درک تیم
-  ارتباطات
-  رهبری
-  قدرت و سیاست
-  تعارض
-  مذاکره و رفتار بین گروهی
 
رفتار سازمانی:
- مبانی ساختار سازمانی
-  تکنولوژی
-  طراحی شغل و تنش کاری
-  منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها
-  فرهنگ سازمانی
- تغییر و تحول سازمانی
-  روش تحقیق در رفتار سازمانی
 
رفتار­در­علوم­ سیاسی ­و­اجتماعی
- رفتار سیاسی
-  مردم شناسی رفتار
-  جامعه شناسی رفتار
-  جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
-  نفوذ اجتماعی
-  کنترل سیاسی
-  کنترل اجتماعی
-  روان‌شناسی و سیاست
-  شخصیت و سیاست
-  ریخت‌ها و رگه‌های شخصیت و سیاست
-  سیاست و هویت
-  افکار عمومی
-  تبلیغات
-  شایعه
-  روان‌شناسی مکاتب سیاسی
-  شخصیت و سیاست خارجی و سایر موضوعات مطروحه در علوم سیاسی و اجتماعی در حوزه رفتار

رفتار­ زیست ­محیطی ­و­کشاورزی
- رفتارهای خرده فرهنگ ها و محیط زیست
-  رفتار رسانه ای و محیط زیست
-  نقش دانش محیط زیستی در رفتار خانواده ها با محیط زیست
-  جامعه شناسی رفتار زیست محیطی
-  نقش آموزه های دینی در رفتار محیط زیستی جامعه
-  نقش صدا و سیما در تبیین رفتارهای زیست محیطی جامعه
-   دولت ها
-  توسعه و رفتار زیست محیطی
-  تاثیر دانش محیط زیست در رفتار مدیران نسبت به محیط زیست
-  رابطه  دانش در رفتارهای محیط زیستی مردم
-  دانش محیط زیستی و رفتار زنان با محیط زیست
-  رفتارشناسی  دولت ها  با مقوله محیط زیست
-  نقش دانش محیط زیست در جلب رفتارهای مشارکتی مردم
-  رابطه بین فقر اقتصادی و رفتارهای محیط زیستی
-  سرمایه های اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی
-  نقش سازمان های غیر دولتی در رفتارهای محیط زیستی جامعه
-  دانش محیط زیست و رفتار مسئولیت پذیرانه مردم نسبت به محیط زیست
-  رفتار متولیان محیط زیست با جایگاه محیط زیست طبیعی نسبت محیط زیست طبیعی
 - متغیر های رفتاری در محیط زیست
-  دانش عینی و واقعی و تاثیر آن در رفتارهای زیست محیطی
-  جایگاه و رابطه دانش و رفتار محیط زیستی  دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ایران
-  رابطه بین سطح تحصیلات و رفتار محیط زیستی
- جایگاه دانش محیط زیست در علوم دانشگاهی و رفتار دانش آموختگان دانشگاه با محیط زیست
-  کشاورزان و رفتار محیط زیستی
-  رابطه بین دانش و رفتار محیط زیستی صنعتگران
-  مسائل زیست محیطی بین المللی و رفتار دولت ها و سایر موضوعات مطروحه در حوزه محیط زیستی