دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

2nd eBanking Summit

دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ تا ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ توسط دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک و مرکز توسعه اطلاعات کاربردی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
این کنفرانس با هدف آگاهی فعالان حوزه بانکداری کشور از جدیدترین دستاوردهای علمی و عملی در داخل و خارج کشور با توجه ویژه نسبت به موضوع بانکداری الکترونیک برپا می گردد و قصد دارد زمینه ای را برای تبادل افکار برای یافتن راه حل های بومی در جهت توسعه مدل های بانکی کشور مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی فراهم نماید.

محورهای اصلی
کنفرانس در چهار بخش ویژه و شش محور کلی زیر فعالیت خواهد کرد:

بخش ویژه یک: بانکداری الکترونیکی و مدیریت اقتصاد با رویکرد کنترل تورم و نقدینگی

بخش ویژه دو: بانکداری الکترونیکی کلید تجارت الکترونیکی ( رویکرد کاربردی برای توسعه کسب و کار الکترونیکی و ورود به عرصه تجارت جهانی)

بخش ویژه سه: نوآوری در بانکداری الکترونیکی

بخش ویژه چهار: بانکداری الکترونیکی و نظام اعتبار سنجی


محورهای تخصصی:

1-راه حل ها و مدل های بانکداری الکترونیکی
Core Banking
Internet Banking
SMS Banking
ATM
Web kiosk
RFID
POS
Pin Pad
Telephone Banking
Back and front office automation
And …

2-راه حل های پرداخت الکترونیکی
e-Money
e-check
Debit cards
Credit Cards
Smart Cards
And…

3-امنیت در بانکداری الکترونیکی
CA
Web security
Network security
Physical security
Security Architecting
Hardware Security Device and Solution
Software Security Device and Solution
And...

4- مدیریت بانکداری الکترونیکی
e- CRM
ERP
e-Investment
e-advertisement
HR Management in e-banking
e-Marketing for e-banking
Customizing services by e-banking
Project Management
Quality Management
Strategic Management in e-banking
And…

5- چالش های قانونی و قضایی در بانکداری الکترونیکی
چالش های قوانین حقوقی موجود و نیازهای آتی
امور قضایی در بانکداری الکترونیکی
و...

6- آموزش و فرهنگ سازی
راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی
آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی
تبلیغات و بانکداری الکترونیکی
و...مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی