اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

1st International Conference on eBanking

اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی