ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن

ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن

پوستر ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن

ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن

محورهای همایش
 

  1. مثل ها و نشانه های مهندسی در قرآن
  2. قرآن و پردازش اطلاعات در انسان
  3. دست نیافته های مهندسی در قرآن
  4. تحلیل اعجاز قرآن با دیدگاه مهندسی
  5. سیبرنتیک در قرآن
  6. علم و تعقل در قرآن از منظر مهندسی
  7. علم و علم آموزی در قرآن