همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای آستارا¸ لاهیجان¸نور در شهر رشت برگزار گردید.


محورهای همایش

1- دیدگاه­های نظری و کاربردی در خشکسالی
2- خشکسالی و کشاورزی
3- خشکسالی، منابع طبیعی، امور دام، جنگل­ها و مراتع
4- مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی
5- خشکسالی و آمایش سرزمین
6- اثرات زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی و سیاسی خشکسالی
7- خشکسالی وتغییراقلیم
8- پیش­بینی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی
9- نقش فن­آوری­های RS   و GIS در مطالعات خشکسالی
10-مدلهای دینامیکی و سینوپتیکی خشکسالی
11-خشکسالی و مدیریت منابع آب
12- خشکسالی و مدیریت خاک ورزی