سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

Seminar on Development Planning Participatory on soil and water

سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۵ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ توسط در شهر سمنان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور