همایش منطقه ای دروغ، پیامدها و آسیب شناسی آن در جامعه

همایش منطقه ای دروغ، پیامدها و آسیب شناسی آن در جامعه

همایش منطقه ای دروغ، پیامدها و آسیب شناسی آن در جامعه در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور مرکز میانه در شهر میانه برگزار گردید.