نخستین همایش فناوریهای بومی ایران

نخستین همایش فناوریهای بومی ایران

01st Iranian Domestic Technologies

نخستین همایش فناوریهای بومی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن فناوریهای بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش فناوریهای بومی ایران