اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل

اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل

اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ تا ۶ خرداد ۱۳۸۸ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری: شبکه های تحلیلگر در شهر تهران برگزار گردید.


 

محورهای همایش:• سیاست گذاری، شیوه های حمایتی و زیرساخت های رشد شرکتهای داخلی فعال در پروژه های صنعتی و عمرانی
• استفاده از شرایط تحریم برای ارتقای توانمندی های داخلی
• پیامدهای اجرای اصل 44 بر روند پیگیری ساخت داخل در کشور
• درس آموزی از الگوهای موفق داخلی و بین المللی ارتقای توان اجرای پروژههای کلان
• ایجاد و توسعه همکاریهای مشترک بین المللی شرکتهای داخلی در اجرای پروژههای زیرساختی
• مدیریت زنجیره تأمین و تأثیر آن بر توسعه سهم ساخت داخل
• انتقال, تولید و مدیریت دانش فنی و تأثیر آن بر روند بومی سازی
• توسعه و بومی سازی استانداردهای موجود در اجرای پروژههای صنعتی و عمرانی
• صدور خدمات فنی-مهندسی؛ چالشها، دستاوردها و الزامات رشد
• توسعه کارآفرینی و اشتغال هدفمند برای تأمین نیازهای داخلی
• آموزش و پژوهش در کشور؛ توسعه کیفی برای پاسخگویی به نیازهای داخلی
• جایگاه تشکل های حرفه ای مهندسی در ارتقای توان شرکتهای داخلی

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل