نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی اسفند 96

نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

پوستر نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید رجایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی مراجعه فرمایید.


نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید رجایی در شهر تهران برگزار می شود. از پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد برای ارسال مقالات کامل خود حداکثر تا ۳۰ دی ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند.

محورهای همایش

  • کاربردهای دورکاوی (فتوگرامتری و سنجش از دور) در زمینه اندازه سنجی، کالبدشناسی و پایش محیط زیست و میراث فرهنگی
  • سنجنده ها و فناوری های نوین برای مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی
  • مدلسازی و پردازش داده های مکان مبنا در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
  • ارتباط مستندنگاری و مخاطرات طبیعی
  • نگهداری، پایش و باز زنده سازی میراث طبیعی و فرهنگی
  • حریم و چشم انداز میراث طبیعی و فرهنگی
  • کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی
  • مستند نگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی
  • آشکار سازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی
  • آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی


مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی