اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

1st National Conference on Drought Mitigation and Water Shortage

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۷۹ تا ۱۰ اسفند ۱۳۷۹ توسط دانشگاه باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی