همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در شهر دزفول برگزار گردید.


اهداف همایش :
ارائه دستاوردها و تحقیقات نوین علمی در عرصه کشاورزی.
ارتقاء بهره وری در نهاده های مهم کشاورزی.
پایداری تولید محصولات کشاورزی.
بهینه سازی مصرف نهاده های کشاورزی.

محورهای همایش:
1) علوم مهندسی آبیاری :

مباحث نوین در آبیاری و زهکشی.
ارتقاء بهره وری آب در کشاورزی.
نقش آبیاری در توسعه کشاورزی پایدار.
سازه ها و تأسیسات آبیاری.
هیدرولوژی و مدیریت منابع آب.
2) خاکشناسی و علوم خاک :

حفاظت خاک.
تغذیه، حاصلخیزی و بیولوژی خاک.
آلودگی و مدیریت پایدار خاک.
ارزیابی اراضی.
3) زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی :

فیزیولوژی گیاهی.
اکولوژی گیاهی.
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی.
علوم و تکنولوژی بذر.
گیاهان دارویی.
4) گیاهپزشکی:

حشره شناسی.
بیماری شناسی.
کاربرد بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در گیاهپزشکی.
5) ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی :

طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین های کشاورزی.
کشاورزی دقیق، فناوری اطلاعات و مهندسی پس از برداشت.
مدیریت و بهره وری سیستم های مکانیزه کاشت، داشت و برداشت.
مسائل انرژی و توسعه پایدار در مکانیزاسیون کشاورزی.مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی