دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

2nd National Conference on desertification and desertification control methods

دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۷۵ تا ۲ شهریور ۱۳۷۵ توسط معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی