دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

2dn Conference of Interior Design and Decoration

پوستر دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


موضوعات همایش:

- فرآیند طراحی در معماری داخلی
- کارکرد در معماری داخلی
- رنگ و روانشناسی محیط
- مفهوم زمان در معماری داخلی
- ارگونومی
- مبلمان
- نوآوری های معماری داخلی و فرهنگ خودی
- منزلت و مکان در معماری داخلی