همایش های پژوهشكده مديريت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط پژوهشكده مديريت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر