همایش های پژوهشكده اويونيك دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان صنايع هوايي

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط پژوهشكده اويونيك دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان صنايع هوايي