همایش های هيات رهبري وزارت دولت افغانستان در امور رسيدگي به حوادث كشور

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط هيات رهبري وزارت دولت افغانستان در امور رسيدگي به حوادث كشور