همایش های موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر