همایش های موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخحصصي پاياشهر

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخحصصي پاياشهر