همایش های موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار