همایش های موسسه آموزش عالي شمس گنبد با همكاري انجمن علوم سياسي ايران و انجمن علمي مطالعات صلح ايران

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط موسسه آموزش عالي شمس گنبد با همكاري انجمن علوم سياسي ايران و انجمن علمي مطالعات صلح ايران