همایش های موسسه آموزشي عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط موسسه آموزشي عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار