همایش های مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي