همایش های مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه